SEEMA-metoden

Skap en felles forståelse for mangfoldsledelse

SEEMA-metoden er en verdibasert metodikk som gir ledere grunnleggende forståelse, språk, og verktøy for å utøve god mangfoldsledelse. Opplæringen gjennomføres internt i organisasjonen, og gjør ansatte i stand til å skape en mer inkluderende kultur, og knytte mangfold til verdiskaping. Vi kombinerer relevante eksempler med praktiske oppgaver for å sikre engasjerende læring.

Målgruppe:

Mellomledere, tillitsvalgte og utvalgte ansatte i organisasjonen.

Rammer:

4 – 5 samlinger med refleksjonsoppgaver mellom hver samling.
Programmet tilpasses den enkelte virksomhet.

Utbytte:

  • Et felles språk og rammeverk
  • Kunnskap og ferdigheter til å bruke mer av medarbeidernes kompetanse
  • Innsikt i relevant mangfoldstematikk og praktisk dilemmatrening
  • Trygghet i å utarbeide og gjennomføre handlingsplaner i tråd med mål
  • Gjennomføre reelle endringer i organisasjonen underveis i prosessen

1. Seeing - Se

SEEMA-metoden er kanskje det viktigste verktøyet for ledere som har som mål å møte hvert enkelt menneske som et unikt individ. En trygg og inkluderende leder ser hele mennesket og det som skjuler seg bak alle merkelapper og kategorier, som kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsnivå, seksuell legning, alder, hudfarge eller geografisk tilhørighet.

2. Engaging - Engasjere seg i den andre

Har du noen gang tenkt over at hver enkelt av oss har kjent på hva det innebærer å være en minoritet? Ikke? Alle har, i mer eller mindre grad, opplevd å være i situasjoner hvor vi har vært i mindretall, enten i samfunnet, på arbeidsplassen, eller begge deler. Dette betyr at vi også har evnen til å forstå og håndtere mangfoldet. SEEMA-metoden handler om å bli tryggere i møtet med andres annerledeshet, og samtidig gjøre egen annerledeshet mer forståelig for andre. Metoden hjelper oss å se verden fra en annens synsvinkel.

3. Equalizing - Likeverd

De mest suksessrike selskapene i verden oppfordrer medarbeiderne til å bygge en sterk «vi-følelse» ved å fokusere på likhetene, og lære av hverandres ulikheter. Når vi belyser likhetene, samtidig som vi anerkjenner ulikhet og det unike hos hvert enkeltmenneske som en styrke, binder vi mennesker sammen. I den andre enden av skalaen, finner vi selskaper som gjør det motsatte av å binde sammen ved å kreve at medarbeiderne skal passe inn i en bestemt kultur.

4. Managing - Lede

I enhver organisasjon setter ledelsen agendaen og tonen. Trygge og inkluderende ledere utvikler ferdigheter til å se likheter og ulikheter mellom seg selv og andre. Denne evnen kaller vi «mangfoldsmodenhet». Mangfoldsmodne organisasjoner har utarbeidet strategier, handlingsplaner, lederutviklingsprogrammer, mentorordninger, støtteordninger og metoder for å utvikle mangfoldskompetansen hos ledere på alle nivåer. Virkemidlene ruster ledere i tilretteleggingen av en inkluderende kultur som bidrar til likeverd og tilhørighet.

5. Acting - Handling og implementering

En mangfoldsmoden organisasjon har systemer og ledere som benytter potensialet i mangfoldet optimalt. I motsetning til mange andre, sørger de for å bruke mangfoldet av innsikt, perspektiv og erfaring hos alle medarbeidere. Hovedfokuset deres er å tydelig koble mangfold til organisasjonens kjernevirksomhet. De rekrutterer mangfoldskompetanse. Tallfesting av mangfoldet er nødvendig, men ikke et endelig mål.

Lær mer!

Les mer om metodikken i boken “The Parable of the Dog and the Peacock”.
Denne kan bestilles her