Bli en enda tryggere og mer inkluderende leder med SEEMA-metoden

Alle mennesker ønsker å bli behandlet som likeverdige og verdifulle. Vi ønsker å bli sett, at noen engasjerer seg, bryr seg om oss, og behandler oss som likeverdige. SEEMA-metoden bygger på prinsippene i Standard for ledelsessystem for mangfold, og hjelper ledere på alle nivåer til å sette individet og relasjonen mellom individene i sentrumMetodikken gjør ledere tryggere og mer inkluderende i møtet med mangfoldet i organisasjonen, slik at medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder opplever likeverd.

Seeing – Se
SEEMA-metoden er kanskje det viktigste verktøyet for ledere som har som mål å møte hvert enkelt menneske som et unikt individ. En trygg og inkluderende leder ser hele mennesket og det som skjuler seg bak alle merkelapper og kategorier, som kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsnivå, seksuell legning, alder, hudfarge eller geografisk tilhørighet.

Engaging – Engasjere seg i den andre
Har du noen gang tenkt over at hver enkelt av oss har kjent på hva det innebærer å være en minoritet? Ikke? Alle har, i mer eller mindre grad, opplevd å være i situasjoner hvor vi har vært i mindretall, enten i samfunnet, på arbeidsplassen, eller begge deler. Dette betyr at vi også har evnen til å forstå og håndtere mangfoldet. SEEMA-metoden handler om å bli tryggere i møtet med andres annerledeshet, og samtidig gjøre egen annerledeshet mer forståelig for andre. Metoden hjelper oss å se verden fra en annens synsvinkel.

Equalizing – Likeverd
De mest suksessrike selskapene i verden oppfordrer medarbeiderne til å bygge en sterk «vi-følelse» ved å fokusere på likhetene, og lære av hverandres ulikheter. Når vi belyser likhetene, samtidig som vi anerkjenner ulikhet og det unike hos hvert enkeltmenneske som en styrke, binder vi mennesker sammen. I den andre enden av skalaen, finner vi selskaper som gjør det motsatte av å binde sammen ved å kreve at medarbeiderne skal passe inn i en bestemt kultur.

Managing – Lede
I enhver organisasjon setter ledelsen agendaen og tonen. Trygge og inkluderende ledere utvikler ferdigheter til å se likheter og ulikheter mellom seg selv og andre. Denne evnen kaller vi «mangfoldsmodenhet». Mangfoldsmodne organisasjoner har utarbeidet strategier, handlingsplaner, lederutviklingsprogrammer, mentorordninger, støtteordninger og metoder for å utvikle mangfoldskompetansen hos ledere på alle nivåer. Virkemidlene ruster ledere i tilretteleggingen av en inkluderende kultur som bidrar til likeverd og tilhørighet.

Acting – Handling og implementering
En mangfoldsmoden organisasjon har systemer og ledere som benytter potensialet i mangfoldet optimalt. I motsetning til mange andre, sørger de for å bruke mangfoldet av innsikt, perspektiv og erfaring hos alle medarbeidere. Hovedfokuset deres er å tydelig koble mangfold til organisasjonens kjernevirksomhet. De rekrutterer mangfoldskompetanse. Tallfesting av mangfoldet er nødvendig, men ikke et endelig mål.

Vil du lære mer om SEEMA-metoden kan du bestille boken, “The Parable of the Dog and the Peacock”, her. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print